PRODUKCJA I REGENERACJA PODZESPOŁÓW HYDRAULIKI SIŁOWEJ/AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA/WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW
STRONA GŁÓWNAPRODUKTYINDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA/PRASY I PRODUKTY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIAUSŁUGIKONTAKTWARUNKI SPRZEDAŻY

OTTO HS-hydraulika siłowa

ul. Cezarego Klimka 6A
84-241 Gościcino
NIP: 588-114-78-68
email: ottohs.biuro@yahoo.com
tel: 58-678-83-23
Tel: 58-678-83-21
kom. 500212119
pracujemy od poniedziałku do piątku od 8-16


www.ottohs.pl


Start » WARUNKI SPRZEDAŻY
 

                                   OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

                         REALIZOWANE PRZEZ OTTO HS Reda


  1. Postanowienia ogólne


a) Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów określają zasady współpracy stron w zakresie dostaw produktów i świadczenia usług oferowanych przez OTTO HS dla Kupującego.


     2.   Warunki sprzedaży


a) OTTO HS podejmuje się realizacji zamówienia Kupującego przesłanego do siedziby firmy w formie pisemnej pocztą lub drogą elektroniczną na email ottohs.biuro@yahoo.com. Zawarcie umowy sprzedaży między Stronami następuje na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia OTTO HS oraz wynikających z postanowień OWS. Późniejsze zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. Wszelkie dokumenty ofertowe i projektowe stanowią własność OTTO HS nie mogą być kserowane i udostępnione osobom trzecim.

b) Realizacja umowy sprzedaży polega na przeniesieniu na Kupującego własności towaru a ze strony Kupującego na odbiorze towaru i dokonaniu płatności za towar.

c)Termin dostawy określony jest przez OTTO HS w ofercie i w  potwierdzeniu zamówienia złożonego przez Kupującego zgodnie z ofertą OTTO HS. Termin dostawy może ulec przedłużeniu w przypadku okoliczności siły wyższej o czas jej trwania.

d) Poszczególne produkty mogą w nieznacznym stopniu odbiegać pod względem konstrukcyjnym od urządzeń pokazanych na zdjęciach bądź opisanych w instrukcji obsługi ze względu na ciągłe ich udoskonalanie.

e) Wszystkie produkty realizaujemy pod zamówienie klienta (duże ilości opcji i kolorów, konkretne wymiary kanału klienta itp), nie trzymamy produktów na stanie, każde zamówienie to produkt pod indywidualne potrzeby klienta. W związku z powyższym zamówione produkty nie podlegają zwrotowi.

  1. Cena i płatność


a)Cena, powiększona o należny podatek VAT od towarów i usług płatna jest w PLN zgodnie z wystawioną przez OTTO HS fakturą.

b)Za datę płatności uznaje się datę zaksięgowania na rachunku bankowym OTTO HS. Forma płatności jest ustalana indywidualnie.

c)Warunki płatności zgodne z naszą ofertą.


  1. Zastrzeżenie prawa własności


a)OTTO HS zastrzega sobie prawo własności towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży do czasu uiszczenia za ten towar całkowitej zapłaty.


    5.   Warunki gwarancji


a)Gwarancja udziela się na okres 24 lub 12 miesięcy od dnia zakupu towaru w zależności od opcji.


b)Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia sprzętu do firmy.


c)W przypadku zaistnienia konieczności sprowadzenia części, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas niezbędny do ich sprowadzenia.


d)Dostarczony sprzęt musi być kompletny.


e)Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: wypadki zaistniałe podczas transportu, urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalanie, zjawiska atmosferyczne, nie właściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw.


f)Usterki lub wady towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie.


g)W przypadku nieuzasadnionego roszczenia w zakresie naprawy gwarancyjnej, koszty przesłania do i z firmy ponosi Klient.


h)Firma ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku: stwierdzenia dokonania napraw we własnym zakresie, zmian konstrukcyjnych sprzętu.


i)Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej jest równoważna z utratą gwarancji.


k)Wszystkie zmiany lub poprawki w treści karty gwarancyjnej mogą być dokonywane jedynie przez upoważnioną osobę oraz muszą zostać opieczętowane podpisem i pieczęcią gwaranta.


j)W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


  1. Niewykonanie lub nie należyte wykonanie zobowiązań


a)Z tytułu opóźnienia w płatnościach Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.


  1. Postanowienia końcowe


a)Wszelkie zmiany i uzupełnienia OWS wymagają formy pisemnej


b)Dla wszystkich sporów wynikających ze stosowania OWS właściwym miejscem jest sąd właściwy dla siedziby OTTO HS.

                        

  www.ottohs.pl

 OTTO HS-SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE,PODNOŚNIKI KANAŁOWE,BELOWNICE,PRASY DO SWORZNI, PRASY HYDRAULICZNE WARSZTATOWE ITP..
Pasaż handlowy Portalisko.pl
WebOn.pl